សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!ចាប់ពីថ្ងៃទី២​៤-៣០ខែមីនាតំបន់មួ​យចំនួនអាច​មានភ្លៀងផ្គររន្ទះ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជានៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្គររន្ទះពីខ្សោយទៅមធ្យម កើនឡើងក្នុងតំបន់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជា។ក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!ជាមួយនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះ។