លទ្ធផល​នៃកា​រនាំចេញផលិត​ផល​កសិកម្មក្នុងរ​យៈ​ពេល៤ខែដើមឆ្នាំ២០២១សម្រេចបានជាង២,០៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងដំ​ណា​ក់កាល​ដ៏លំបាកនៃ​ការរីករាល​ដាលជម្ងឺកូវី​ដ១​៩

លទ្ធផលនៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ២០២១សម្រេចបានជាង២,០៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា ។