ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នា តាមរយៈវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ!

ទិដ្ឋភាពតាមបណ្តាគោលដៅនិងសកម្មភាពចូលរួមរបស់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នា តាមរយៈវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ!