សហគមន៍មៀនប៉ៃលិ​​​នចេញញ្ញត្តិគាំទ្រឯក​ឧត្តមវេ​ង​សាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រ​សួងក​សិកម្ម

សហគមន៍មៀនប៉ៃលិនចេញញ្ញត្តិគាំទ្រឯកឧត្តមវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ដោយបញ្ជាក់ខ្លឹមសារថា៖