កម្ពុជាប្រកាសពីការរកឃើ​ញករណីវិជ្ជមានថ្មី៥​៩៦នាក់ជាសះ​ស្បើយថ្មី៣​៩៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់​ថ្មី​៦នាក់​

រហូតដល់ថ្ងៃទី៨កញ្ញា​២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៥៩៦នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​៤១៩និង​នាំចូល១៧៧)និងមានជាសះស្បើយ​៣៩៧នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ៩៦៩៣៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៩២០១៥​នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៦នាក់​សរុប​ស្លាប់១៩៨៧នាក់ ។