រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីវេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត អ្នកទិញ និងការតាំងបង្ហាញផលិតផល ភូមិ១ផលិតផល១

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីវេទិកាផ្គូផ្គងរវាងអ្នកផលិត អ្នកទិញ និងការតាំងបង្ហាញផលិតផល ភូមិ១ផលិតផល១ ក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតភាព និងការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុក M/SMEs និងនាំចេញនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ខេត្តកណ្តាល។