ក្រសួងមហាផ្ទៃទុកពេលឲ្យសង់ត្រាល់ ៣០ថ្ងៃផ្តល់ព័ត៌មានរាល់គណនីដែលបានបើកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅធនាគារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មកក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងមហាផ្ទៃទុកពេលឲ្យសង់ត្រាល់ ៣០ថ្ងៃផ្តល់ព័ត៌មានរាល់គណនីដែលបានបើកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅធនាគារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មកក្រសួងមហាផ្ទៃ